مقالات

کد: 1 تاریخ انتشار: 1396/12/2
پنجاه سنسورکاربردی برای دنیا
از سال 2008، اشیاء بیشتری به اینترنت متصل شده این رقم تا سال 2020 به 50 میلیارد عدد سنسور خواهد رسید، اکنون می توانیم نه تنها با آن ها ارتباط برقرار کنیم بلکه برای اولین بار می توانیم در شهرهای هوشمند پر از سنسورها زندگی کرد که به ما امر کمک می کند تا سبک و شیوه زندگی مارا بهبود بخشیم و اشیا پی...

کد: 2 تاریخ انتشار: 1396/12/2
کاتالوگ محصولات
از سال 2008، اشیاء بیشتری به اینترنت متصل شده این رقم تا سال 2020 به 50 میلیارد عدد سنسور خواهد رسید، اکنون می توانیم نه تنها با آن ها ارتباط برقرار کنیم بلکه برای اولین بار می توانیم در شهرهای هوشمند پر از سنسورها زندگی کرد که به ما امر کمک می کند تا سبک و شیوه زندگی مارا بهبود بخشیم و اشیا پی...